ارائه در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی: چشم‌انداز بازار نفت

وبینار Enovent درباره موضوعات منتخب در صنعت انرژی: استراتژی، اقتصاد و سرمایه‌گذاری

سخنرانی در سومین کنگره اکتشاف و تولید ایران: درس‌های نفت خاورمیانه برای توسعه صنعت E&P ایران

سخنرانی در سومین کنگره اکتشاف و تولید ایران: درس‌های نفت خاورمیانه برای توسعه صنعت E&P ایران

سخنرانی در دومین کنگره اکتشاف و تولید ایران: دلالت‌های «نرمال جدید» بازار نفت برای تحول سازمانی